Viktig informasjon om Koronaviruset

Klage på helsetjeneste


Hvis du ønsker å klage på helsetjenester eller helsepersonell, skal du først ta kontakt med den ansvarlige for tjenesten du ønsker å klage på. Du kan få hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, Moloveien 12, 8003 Bodø Postboks 8002 Bodø.

Du kan også klage diretkte til Fylkesmannen i Nordland,  Moloveien 10, 8003 Bodø.

Hvis du mener helsetjenesten eller helsepersonell har forsømt seg til ulempe for deg, kan du be Fylkesmannen vurdere om helserettslige regler er brutt.

Mer om klageadgang finner du på www.NHI.no > Rettigheter og helsetjeneste >Pasientrettigheter > Klagemuligheter/

Det går også an å legge saken fram for Rådet for legeetikk, Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO, hvis du mener at legen har brutt Etiske regler for leger. Disse reglene finner du her: http://legeforeningen.no/om-legeforeningen/organisasjonen/rad-og-utvalg/organisasjonspolitiske-utvalg/etikk/etiske-regler-for-leger